Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκεράσων.

Καταστατικό

Μετά την 3η τροποποίηση του (1-3-2001)

 Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 1. Ιδρύεται στα Πετροκέρασα Θες/νίκης Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ” με έδρα τα Πετροκέρασα.
 2. Ο σκοπός του Σωματείου είναι διπλός: α) Μορφωτικός – Πολιτιστικός και β) Αθλητικός.

Αναλυτικότερα σκοπός του Σωματείου από μορφωτική και πολιτιστική άποψη είναι:

α) Η διατήρηση και αξιοποίηση των οικογενειακών και κοινωνικών παραδόσεων του Έθνους μας, ως και η διατήρηση και αναβίωση των τοπικών ηθών και εθίμων.

β) Το μορφωτικό και πολιτιστικό ανέβασμα των Πετροκερασιωτών όπου και αν βρίσκονται.

γ) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Πετροκερασιωτών που ζουν στο χωριό και των άλλων που κατοικούν στη Θες/νίκη, στη λοιπή Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ) Η καλλιέργεια της αγάπης προς τα Πετροκέρασα.

ε) Η  συμβολή  στη  διάσωση  του  λαϊκού  μας  πολιτισμού,  όπως  αυτός διαμορφώθηκε στο χωριό μας, καθώς και η περισυλλογή, διαφύλαξη και προβολή του.

στ) Η συντήρηση της τράπεζας αίματος που υπάρχει.

ζ) Η συνεργασία με τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, του σχολείου, των συνεταιρισμών, του λαογραφικού μουσείου για την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν το χωριό.

η) Η αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων του χωριού.

θ) Η ανάπτυξη του αθλητισμού, κυρίως μεταξύ των νέων, με τη δημιουργία τμημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κλασσικού αθλητισμού κ.α.

ι) Η συλλογική δράση των μελών, για την κατασκευή έργων προόδου, εξωραϊσμού και πολιτισμού στο χωριό.

ια) Η βοήθεια ασθενών, αδυνάτων, αναξιοπαθούντων πατριωτών και φίλων, ηθική, υλική και οικονομική.

 1. Οι παραπάνω πολιτιστικοί-μορφωτικοί σκοποί του συλλόγου επιτυγχάνονται:

α) Με ομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις.

β) Με ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

γ) Με  την  οργάνωση  πνευματικών,  καλλιτεχνικών,  λαογραφικών  και χορευτικών εκδηλώσεων.

δ) Με την συγκρότηση αθλητικών ομάδων ποδοσφαίρου, αθλοπαιδιών, κλασσικού αθλητισμού κλπ, την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων και συμμετοχή στα σχετικά πρωταθλήματα των αντίστοιχων ενώσεων και ομοσπονδιών.

ε) Με την διοργάνωση και πραγματοποίηση  εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, επισκέψεων σε ιστορικού χώρους και σε καλλιτεχνικές εκθέσεις.

στ) με τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων και συναφών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

ζ) Με τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, βιβλίου, λαϊκής χειροτεχνίας.

η) Με τη διοργάνωση συναυλιών και παρόμοιων εκδηλώσεων.

θ) με προβολή από τον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, των εθίμων του χωριού.

ι) Με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, -SLIDES και ταινιών VIDEO και με τη δημιουργία ταινιοθήκης.

ια) Με τη διατήρηση του κέντρου νεότητας και τη φροντίδα για την απόκτηση δικής του στέγης.

ιγ) Με τον διαρκή πλουτισμό της βιβλιοθήκης του χωριού με βιβλία δοκίμων συγγραφέων.

ιδ) Με τη διατήρηση του χορευτικού συγκροτήματος ελληνικών χορών για όλα τα παιδιά.

ιε) Με την ίδρυση γραφείου και λέσχης στην Θες/νίκη και στις άλλες πόλεις όπου υπάρχουν Πετροκερασιώτες.

ιστ) Με την καθιέρωση επαίνων και βραβείων ηθικών και χρηματικών για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο Σύλλογο και στο χωριό καθώς και για εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών και σπουδαστών του χωριού.

ιζ) Με την συγκρότηση χορωδίας με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα ελληνικά τραγούδια.

ιη) με την κατασκευή έργων εξωραϊσμού στο χωριό.

ιθ) Με την προσπάθεια να διατηρείται το χωριό πεντακάθαρο και ωραίο.

κ) Με κάθε άλλο μέσο που θα κρίνει πρόσφορο το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο και που δεν προσκρούει στις διατάξεις του καταστατικού και το γενικότερο πνεύμα όπως αυτό διαγράφεται στους σκοπούς του Συλλόγου. 

 1. Ο σκοπός του Σωματείου από αθλητική άποψη είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους στους αθλητικούς αγώνες. Επίσης σκοπός του Σωματείου είναι η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της Γυμναστικής και του Αθλητισμού σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων.
 2. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, ενώ η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και την Νομοθεσία περί Σωματείων, Επέμβαση ετέρου Σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτονομία του αυτή, άνευ διατάξεως Νόμου παρεκτικής τοιούτου δικαιώματος, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά απορρίπτεται από την Διοίκηση του.
 3. Το Σωματείο έχει περιοριστικούς τους ως άνω σκοπούς. Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος, και ιδίως η ανάμειξη αυτού στην πολιτική.
 4. Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, ιδρύονται γυμναστήρια ως και πάσης φύσεως ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις, διατηρείται δε η λειτουργία των παρακάτω αγωνιστικών τμημάτων των παρακάτω αθλημάτων:

α) Ποδοσφαίρου

β) Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)

γ) Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ)

δ) Κλασσικού Αθλητισμού και

ε) Ποδοσφαίρου σάλας (5 Χ 5)

Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση λειτουργούντων, γίνεται μόνο με την τροποποίηση του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Το Σωματείο υφίσταται, εφ’ όσον, τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από ε’ικοσι (20), και τα αθλούμενα λιγότερα από τριάντα (30), μετέχοντα στα οικεία Πρωταθλήματα.
 2. Με τις προϋποθέσεις του παρόντος το Σωματείο δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενου τοιούτου (Ενώσεως-Συνδέσμου-Ομοσπονδίας).

 

Άρθρο 2ο

ΜΕΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος κατ’ ελάχιστο όριο είκοσι (20).
 2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δυο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ό ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης, Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφυση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.
 3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο, οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα, πρώτη έως Τρίτη νίκη σε μεσογειακούς ή βαλκανικούς αγώνες.
 4. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
 5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
 6. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος  έχει  καταδικαστεί με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση,, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Οι  εν  ενεργεία  και  μη  εν  ενεργεία  διαιτητές  του  αθλήματος  του ποδοσφαίρου, μέλη των συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές ποδοσφαίρου.

 1. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

 

Άρθρο 3ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό αυτού, για όσο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ, ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
 2. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα τους και τους γονείς τους.
 3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του, η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
 4. Δεν δικαιούται συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου, τα μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό.

 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ

 1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.

γ) Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία.

δ) Τα έσοδα του Σωματείου από το καταβαλλόμενο αντίτιμο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος του ποδοσφαίρου στους αθλητές των τμημάτων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέγειες αντίθετες προς τους σκοπούς αυτού δεν γίνονται δεκτές.
 2. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό αυτού, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου καταχωρημένης στα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του.

 

Άρθρο 5ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Αθλητισμού, τον Έφορο Μορφώσεως-Πολιτισμού-Ψυχαγωγίας και τον Έφορο Χορού-Θεάτρου-Μουσικής.
 2. Δέκα μέρες μετά την γενική Συνέλευση, συνέρχεται το εκλεγμένο ΔΣ που συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του γενικού Γραμματέα, του Ταμία και των παραπάνω τριών (3) εφόρων. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αυτού.
 3. Απαγορεύεται στο ΔΣ του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με οικονομικό αντάλλαγμα, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του ΔΣ όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 1. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μειωθεί κάτω των 2/3 και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.
 2. α) Η θητεία του ΔΣ είναι μονοετής, εκλεγόμενου τούτου μεταξύ των εχόντων δικαίωμα μελών κάθε έτος το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου, συνερχόμενης προς, τούτου Γενικής Συνέλευσης, με σχετική πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται όπως προ 48 ωρών από την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, υποβάλλουν σχετική έγγραφη δήλωση στην γραμματεία του σωματείου για την υποψηφιότητα τους. Η διοίκηση μετά το πέρας του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων κολλά με αλφαβητική σειρά κατάσταση του υποψηφίου αρχηγού κάθε παράταξης, εάν υπάρχει αυτή, μη αναγραφομένου αλφαβητικά αλλά στην αρχή, στα γραφεία του συλλόγου.

β) Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια ανεξαρτήτως διαστάσεων και χρώματος λευκού με αναγραφή σε αυτά των ονοματεπώνυμων των υποψήφιων κατ’ αλφαβητική σειρά, πλην του υποψηφίου αρχηγού της παράταξης.

γ) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες παρατάξεις, εάν αναγραφεί επί του ψηφοδελτίου ονοματεπώνυμο διάφορο των υποψηφίων της παράταξης, τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

δ) Το ΔΣ συγκροτείται από τα μέλη του μειοψηφούντος συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, μέλη αυτού καθίστανται αυτά που συγκέντρωσαν αυστηρά τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, γενομένης σχετικής μνείας στο πρακτικό.

 1. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου και καταχωρούνται αυτές σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα κατά την συνεδρίαση μέλη του ΔΣ.
 2. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας αυτού εκτός από την ακίνητη για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση καθώς και για τις υποθέσεις, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης.
 1. Το ΔΣ υποχρεούται να συνεδριάζει άπαξ κατά δεκαπενθήμερο. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό.
 1. Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται κατά σειρά εκλογής τους από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς.
 2. Το ΔΣ δύναται να επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης τις παρακάτω ποινές:

α) Στα μέλη του Σωματείου:

 1. Της έγγραφης παρατήρησης.
 2. Της έγγραφης επίπληξης.
 3. Της απαγόρευσης εισόδου σε γυμναστικούς χώρους του σωματείου.
 4. Της οριστικής διαγραφής, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στους αθλητές:

Τις παραπάνω ποινές καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ενός έτους.

Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί, χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

 1. Το ΔΣ για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του, δύναται να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διάφορων αθλητικών τμημάτων του, από τα μέλη του σωματείου, η και με σύμβση από μη μέλη του σωματείου.

 

Άρθρο 6ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις και υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στο ΔΣ τις ενέργειες του. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με απόφαση του ΔΣ και προεδρεύει αυτών. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ υποχρεούμενος να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφ’ όσον τρεις εκ των συμβούλων ζητήσουν την σύγκληση αυτού. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και δίνει εντολή γι κάθε δαπάνη κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. Ο Πρόεδρος επιτρέπεται να εκχωρεί μερικές από τις αρμοδιότητες του στον Αντιπρόεδρο με τον όρο της έγκρισης από το ΔΣ. Γενικά ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη αυτού.
 2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του. Ο Αντιπρόεδρος γενικώς ασκεί όσα καθήκοντα ή αρμοδιότητες του Προέδρου του εκχωρούνται με σχετική έγκριση και απόφαση του ΔΣ.
 3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας σύμβουλος οριζόμενος από το ΔΣ.
 4. Ο ΤΑΜΙΑΣ τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός αποφάσεως του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως, και υποβάλλει αυτές στο ΔΣ, στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του σωματείου τα χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ΔΣ προς έλεγχο το ταμείο του σωματείου, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το ΔΣ σχετικά με την τυχόν καθυστέρηση αυτών. Ο Ταμίας μετά του Προέδρου, ενεργεί όλες τις αναλήψεις κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ.
 5. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την λειτουργία των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου και παρακολουθεί και ενημερώνει το ΔΣ για όλα τα σχετικά με την λειτουργία των τμημάτων θέματα.

Το ΔΣ διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό του σωματείου. Οι υποχρεώσεεις και τα καθήκοντα του έμμισθου αυτού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από το ΔΣ.

 

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Η γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Συνέρχεται μια φορά κάθε ‘έτος, κατόπιν πρόσκλησης του ΔΣ, και έκτακτα κάθε φορά που αποφασίσει το ΔΣ, ή το 1/5 των μελών το ζητήσει αυτό με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται προς το ΔΣ και αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
 3. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, καλείται εκ νέου εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών από την χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε. Σε αυτή βρίσκεται σε και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση έγκυρα επί των θεμάτων οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Και στις δυο περιπτώσεις δύναται να σταλεί μία πρόσκληση προς τα μέλη του σωματείου.
 4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα και ημέρα της συνεδρίασης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και γνωστοποιείται έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τν καθορισμένη ημέρα συνελεύσεως.
 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
 6. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους την Διοίκηση που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά καθώς επίσης και την εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά. Η εν λόγω επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του σωματείου, και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση επί του διενεργηθέντος ελέγχου της διαχείρισης αυτού. Επίσης η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτός που εκλέγεται μετά από ψηφοφορία των παρόντων μελών της Γ.Σ. Εκτός τούτου εκλέγεται σε κάθε Γενική Συνέλευση από αυτή και ένας πρακτικογράφος ο οποίος τηρεί τα πρακτικά.
 8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί τροποποιήσεως του Καταστατικού και της διάλυσης του σωματείου. Κατ’ αυτή απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Η διάλυση μπορεί να αποφασιστεί εφόσον διαπιστωθεί από την Γενική Συνέλευση ότι το Σωματείο έχει παρεκτραπεί από τους σκοπούς αυτού ή και για άλλους σοβαρούς λόγους που επιβάλουν κατά τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης τη διάλυση αυτού.
 9. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει με την σύνθεση και πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου και σχετικά με την παύση του ΔΣ όποτε διαπιστώσει ότι αυτό δεν εκτελεί τα καθήκοντα του, παραβαίνει το παρόν καταστατικό ή εκτρέπεται από τον σκοπό για τον οποίο εκλέχθηκε.
 10. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου και καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται αυτό.

 

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το Σωματείο διαθέτη κυκλική σφραγίδα, που φέρει περιφερειακά εντός του κύκλου την επωνυμία του σωματείου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 1953
 2. Τα χρώματα του σωματείου είναι άσπρο και μπλε. Επίσης τα ίδια χρώματα φέρουν και τα παντελονάκια και γενικά η ενδυμασία των ποδοσφαιριστών καθώς επίσης και των λοιπών αθλητών.
 3. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου μελών

β) πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων-Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Τα βιβλία αυτά πριν από την χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 1. Το σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).
 2. Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση
 4. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορική επιχείρηση.
 5. Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα και παντός Νόμου που αφορά την λειτουργία των σωματείων.
 6. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού. Λογιστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
 7. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
 8. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των σχετικών κείμενων Νόμων.
 9. Το ΔΣ δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του τμημάτων, αγωνιστικών χώρων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος και δεν πρέπει να είναι αντίθετοι με τους νόμους και το παρόν.
 10. Το ΔΣ με σχετική απόφαση του καθορίζει την διαδικασία για την διαπραγμάτευση και πραγματοποίηση των μεταγραφών των ποδοσφαιριστών του Σωματείου σε άλλα Σωματεία ή ΠΑΕ. Κυρίαρχο ρόλο κάθε φορά θα έχει η γνώμη και η επιλογή του γονέα του ποδοσφαιριστή.
 11. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου ή περιουσία αυτού περιέχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το Νόμο.

 

Άρθρο 9ο

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από εννέα (9) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και συνολικά, και ψηφίστηκε ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου την 31/01/2000 στα Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s